Nederlands Vertaalbureau ElaN Languages | Vertalingen | Taaltrainingen | Taalbaden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

De dienstverlening van ElaN wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van ElaN, die tevens worden vermeld op de website www.elanlanguages.com. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

2. BESTELLING

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, per fax of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van ElaN. ElaN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50 worden aangerekend.

3. VERTALINGEN

Het materiaal nodig voor het vertaalwerk wordt door de opdrachtgever op zijn kosten geleverd aan ElaN. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door ElaN, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door ElaN. De opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan ElaN ter kennis brengen. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan ElaN alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. Ingeval van eenzijdige beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan Elan. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van ElaN en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, behoudens het bewijs van een grotere schade. ElaN verbindt zich ertoe om de digitale bestanden die te maken hebben met alle vertaalopdrachten (bronteksten en vertalingen) te bewaren op zijn servers gedurende een periode van vijf jaar. Daarna eigent ElaN zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen.

4. TAALTRAININGEN

Voor de trainingen worden de facturen uitgeschreven voor de aanvang van de training. De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, van de trainingen, behoren toe aan ElaN, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het materiaal dat door ElaN wordt ontwikkeld met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel worden aangewend voor intern eigen gebruik. Indien schendingen worden vastgesteld, zal de klant en/of opdrachtgever worden aangesproken tot vergoeding van de schade. In ieder geval zal de klant en/of opdrachtgever zijn medewerking verlenen om de schade te verhalen op derden uit de omgeving van de klant en/of de opdrachtgever die zich schuldig zouden maken aan inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van ElaN. Bij annulering van de les meer dan 24 uur op voorhand, mag deze les zonder kosten opnieuw ingepland worden. Bij trainingen op maandag dient er ten laatste geannuleerd te worden op vrijdagvoormiddag. In alle andere gevallen zal deze les beschouwd worden als opgenomen en is de klant en/of opdrachtgever 100 % van de overeengekomen prijs voor de sessie verschuldigd. Sessies die voor deze termijn worden geannuleerd, kunnen kosteloos worden ingehaald binnen een termijn van één jaar na de startdatum van de training. Indien de klant en/of opdrachtgever deze training echter definitief annuleert, zal de klant en/of opdrachtgever niettemin 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per fax of per e-mail, ter attentie van ElaN of van de betrokken trainer. Aan immersies (intensief of semi-intensief) of specifieke workshops wordt een annuleringsvergoeding gekoppeld omwille van inkomstenderving voor ElaN en derden. Indien de annulering 3 weken tot één week voor effectieve aanvang gebeurt, komt de vergoeding neer op 10 % van de overeengekomen prijs met een maximum van € 250. Indien de annulering op minder dan een week voor aanvang gebeurt, dan wordt 50 % van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

5. TOLKOPDRACHTEN

De vergoedingen voor de tolken worden begroot per halve dag of per volledige dag. De tarieven variëren afhankelijk van de taal. De vergoedingen zijn exclusief reiskosten en maaltijden. De klant is verantwoordelijk voor de reservatie van de hotelkamers van de tolken en de technieker. Zo niet, dan wordt een toeslag van 15% van de hotelkosten aangerekend. - Als een tolk moet reizen en moet overnachten voor een tolkopdracht, wordt een dagvergoeding van € 25 per tolk aangerekend. - Dagvergoedingen zijn van toepassing als de maaltijden niet of niet volledig voorzien worden door de klant (in het geval van een opdracht van meerdere dagen ook het diner); tolken moeten de avond voor de tolkopdracht aanwezig zijn om op tijd te zijn voor de aanvang van de opdracht. - Als de tolken een grote verplaatsing moeten maken buiten de werkuren (9-18 u), kunnen er variabele reiscompensatietoeslagen aangerekend worden. De klant en/ of opdrachtgever verbindt er zich tevens toe te voorzien in - een maaltijd voor de vertaler-tolk en/of de technicus indien de opdracht meer dan 3 uur duurt, - een zaal met elektrische basisinstallatie die voldoet aan de normen ter zake en met voldoende 220-volt stopcontacten met aarding, distributie van de infrarood ontvangers en de hoofdtelefoons onder de deelnemers + retour en opbergen ervan in de koffers, - genoeg ruimte voor de technische centrale en de tolkencabines De levering en plaatsing van de materialen gebeurt normaal de dag voordien. De zaal is beschikbaar vanaf de dag voor het gebeuren en gedurende de gehele periode voldoende verwarmd (minimaal 15° Celsius). De klant en/of opdrachtgever neemt in geen enkel geval rechtstreeks contact op met de tolk(en). De klant en/of opdrachtgever neemt steeds contact op met de coördinator van ElaN Languages of de technicus ter plaatse. Diefstal of beschadiging van het geleverde materiaal van de opbouw tot de afbraak van de installatie, vallen volledig ten laste van de klant en/of opdrachtgever. Annuleringsvoorwaarden: Na schriftelijke bevestiging geldt een annuleringstarief van 25 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 60 en 90 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 35 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 59 en 30 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 50 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 29 en 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 75 % van het totale bedrag. Opdrachten die minder dan 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden geannuleerd worden gefactureerd aan 100 % van het totale bedrag.

6. KLACHTEN

Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 7 dagen vanaf de levering van de vertaling of de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde “native speakers” geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Mochten er na onderzoek van de klacht door ElaN nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan ElaN of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF). De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

7. LEVERINGSTERMIJN - LEVERING

ElaN zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door ElaN vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van ElaN, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. ElaN kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

8. OVERMACHT

Bij overmacht worden de verplichtingen van ElaN opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

9. BETALING

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien ElaN aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

ElaN kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van ElaN steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. ElaN kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

11. ONTBINDING

ElaN is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12. AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ElaN het auteursrecht op de door ElaN vervaardigde vertalingen, teksten en cursusmateriaal. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart ElaN tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

13. GESCHILLENREGELING

Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt of het vredegerecht van het kanton Houthalen.

Contact

Marktplein 13
3550 Heusden-Zolder

T: +32 11 43 47 64
F: +32 11 43 47 65

BE 0453.420.164

hz.info@elanlanguages.com

Recente blogposts
Taaltip

Wilt u weten hoe u voor het web schrijft of hoe u een tekst zoekmachinevriendelijk hertaalt?

Schrijf u dan in voor onze maandelijkse taaltip!