Nederlands Vertaalbureau ElaN Languages | Vertalingen | Taaltrainingen | Taalbaden

FAQ tolken

Wat is een tolk?

Een tolk brengt communicatie tot stand tussen twee partijen die elkaar niet begrijpen omdat ze twee verschillende talen spreken.

Is er een verschil tussen een vertaler en een tolk?

Vaak worden de termen tolk en vertaler in één adem genoemd. Ten onrechte wordt daarom verondersteld dat het om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord. Een tolk heeft goede communicatieve vaardigheden, is intuïtief, flexibel en alert en moet zonder voorbereiding elk willekeurig woord praktisch gelijktijdig kunnen vertalen. ElaN Languages biedt tolken die gespecialiseerd zijn in één of meerdere van de volgende vakgebieden: wetenschappelijk, technisch, medisch, juridisch, economisch, politiek,…

Wat is het verschil tussen een consecutief-, simultaan- en fluistertolk?

Een simultaantolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. Er treedt geen vertraging op tijdens de bijeenkomst. U heeft hiervoor tolkmateriaal nodig zoals tolkencabines, headsets, microfoons,… Simultaan tolken is geschikt voor alle congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en/of een groot aantal deelnemers.

De consecutieftolk vertaalt niet gelijktijdig maar laat de spreker een bepaalde tijd aan het woord en vat de tekst achteraf samen. Consecutief tolken is alleen geschikt voor een kleine groep en een beperkt aantal talen. Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst bijna twee maal zo lang.

De fluistertolk beoefent een vorm van simultaanvertaling zonder apparatuur. Bij fluistertolken treedt er, net als bij simultaan tolken, geen vertraging op tijdens de bijeenkomst. Meestal wordt deze vorm van tolken gebruikt wanneer maar één of twee deelnemers vertaling nodig hebben.

Vergaderingen duren vaak een paar uur; hoe lang mag een tolk aan één stuk doorwerken?

Dat hangt af van de aard van de bijeenkomst en de tolkmethode. Simultaan tolken is zeer intensief. Een tolk kan maximaal 45 minuten aan één stuk simultaan tolken. Duurt een bijeenkomst langer dan 45 minuten, dan heeft men altijd twee tolken per taal nodig die elkaar regelmatig afwisselen om zo de kwaliteit van de vertaling op een constant niveau te houden.

Bij consecutief tolken volstaat één tolk per taal, op voorwaarde dat hij regelmatig kan pauzeren. Meestal neemt de tolk na 45 minuten tolken 15 minuten pauze. Bij een intensief programma of meerdere talen heeft u twee of meer tolken nodig.

Een fluistertolk kan voor maximaal twee personen de fluistervertaling verzorgen, op voorwaarde dat het om korte presentaties gaat en om een kleine groep. Bij een intensief programma, waarbij de tolk niet regelmatig kan pauzeren, zijn twee tolken per taal nodig.

Welke technische apparatuur heb ik nodig?

Voor simultaan tolken is technische apparatuur nodig (cabines, IR-ontvangers, geluidsinstallatie, etc.).
Voor consecutief tolken is geen technische apparatuur nodig.
Voor fluistertolken is een headset nodig, als er voor meer dan twee personen gefluisterd wordt.
ElaN Languages biedt u een oplossing op maat zodat uw tolkopdracht vlekkeloos verloopt.

Hoe weet ik wat ik nodig heb?

Tolkmateriaal is dikwijls complex wanneer u hierin geen ervaring heeft. ElaN Languages onderzoekt daarom graag samen met u wat u nodig heeft en stelt dan een pakket op maat samen. ElaN Languages biedt tolkoplossingen volgens de nieuwste technieken en volgt uw tolkproject van A tot Z op.

Werkt ElaN met specialisten?

Uiteraard. Onze tolken hebben ervaring in uw sector. Toch is het uitermate belangrijk dat ze zich grondig op uw evenement kunnen voorbereiden. Aangezien het tolken in real-time gebeurt, kunnen eventuele foute interpretaties moeilijk worden rechtgezet. U kunt de tolken helpen!

  • bezorg ons vooraf de presentaties of teksten en verklaar eventueel jargon
  • plan een korte meeting met de tolk(en) voor het evenement en licht hen in over de bedrijfspolitiek die ze moeten kennen
  • bezorg de tolken een planning van het evenement. Zo kunnen ze onderling al bepalen wie welk onderdeel van het evenement voor zijn of haar rekening neemt.

Levert ElaN ook tolken voor doven?

Ja, een doventolk zorgt er specifiek voor dat er communicatie tot stand komt tussen dove/slechthorende mensen en horenden. Tijdens een tolkopdracht zal de tolk alles vertalen wat er gezegd en uitgebeeld wordt. Ook belangrijke achtergrondgeluiden (zoals gelach van het publiek) worden getolkt.

Welke soorten doventolken zijn er?

Tolk Gebarentaal
Een bepaald percentage van de dove Vlamingen heeft zijn eigen taal, de Vlaamse Gebarentaal. Om er voor te zorgen dat een dove gebarentaalgebruiker kan communiceren met iemand die deze taal niet kent, kan men een beroep doen op een tolk Gebarentaal. Als zij/hij alles vanuit het gesproken Nederlands vertaalt naar de Vlaamse Gebarentaal, spreken we van gebarentaaltolken. Tolken van de Vlaamse Gebarentaal naar gesproken taal noemt men stemtolken.

Schrijftolk (ook notetaker)
In sommige situaties hebben slechthorende of doof geworden mensen meer baat bij een schrijftolk. Deze tolk typt of schrijft alles op wat gezegd wordt. U kunt alles meelezen op een scherm of op papier. Op bijeenkomsten waar veel doven en slechthorenden aanwezig zijn, wordt vaak een schrijftolk ingezet. De tolk typt alles wat er gezegd wordt en dit wordt geprojecteerd op een groot scherm, zodat iedereen mee kan volgen.

Orale tolk
Dove of slechthorende personen die sterk zijn in liplezen, verkiezen vaak een orale tolk. De tolk herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.

Waarom een tolk of tolkmateriaal bij ElaN bestellen?

 

  • 15 jaar ervaring in het begeleiden en organiseren van tolkprojecten
  • elke tolk heeft minstens 5 jaar ervaring
  • persoonlijke service
  • steeds het modernste en beste technisch materiaal
Contact

Marktplein 13
3550 Heusden-Zolder

T: +32 11 43 47 64
F: +32 11 43 47 65

BE 0453.420.164

hz.info@elanlanguages.com

Recente blogposts
Taaltip

Wilt u weten hoe u voor het web schrijft of hoe u een tekst zoekmachinevriendelijk hertaalt?

Schrijf u dan in voor onze maandelijkse taaltip!